Wznowienie licencji na sezon 2023 i  numery startowe 2023 – rezerwacja

DOKUMENTY

Karta sportowca z wpisem na 2023

Potwierdzenie opłacenia składki klubowej i przynależności klubowej (podpis i pieczątka klubu na formularzu lub osobny dokument )

LICENCJA

Potwierdzenie opłacenia licencji
( dołączyć do wniosku online, wydrukować i dodać do dokumentów )

* składki klubowe opłacamy do klubu
*Opłata licencji A – ZG
https://www.pzm.pl/o-nas/kontakt


*Opłata licencji B / C – ZO
https://www.pzm.pl/zo/bydgoszcz/kontakt

Dokumenty i winsoki Licencja A wysyłamy ZG
https://www.pzm.pl/o-nas/kontakt

Dokumenty i winsoki Licencja B / C wysyłamy ZO
https://www.pzm.pl/zo/bydgoszcz/kontakt


Prywatne ubezpiecznie na zawody jednio dniowe i całoroczne w Allianz i PZU SPORTuprawianie sportów ekstremalnych – ubezpiecznie tylko u agenta

RODO

W związku z wejściem w życie  w dniu 25 maja 2018 r.  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:

 1. Więcborski Klub Motorowy ul. Wyzwolenia 9 89-410 Więcbork przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przynależnością do klubu.
  2. Administratorem danych osobowych jest Prezes WKM Więcbork a dane te są  z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów oraz księgowego.

 

Administrator danych informuje, że:

 1. Przetwarzanie przez klub WKM Więcbork dane osobowe członków klubu WKM Więcbork oraz kandydatów na członków klubu WKM Więcbork pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
 2. Podanie danych osobowych klubu WKM Więcbork jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie WKM Więcbork. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie WKM Więcbork. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu WKM Więcbork albo z wystąpieniem z klubu WKM Więcbork;
 3. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa klubu wkmwiecbork@o2.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe:
  1. Podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
  2. Przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu WKM Więcbork. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),
  3. Będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu WKM Więcbork , a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora  przez czas ich realizacji,
  4. Nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,
  5. Nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
 6. W razie uznania, że przetwarzanie przez klub WKM Więcbork dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych).

 

SPONSORZY

PARTNERZY MEDIALNI