Regulamin toru

Oplata za korzystnie z toru ulega zmianie i będzie wynosiła 30zł za dzień od motoru.
Na torze zawiśnie duży baner z informacją o opłacie za tor, a każdy zawodnik WKM Więcbork ma prawo egzekwowania tej kwoty od osób korzystających z toru motocrossowego i przekazania ich prezesowi klubu. Brak opłaty kara 100zł.
Każdy chce jeździć po czystym i bezpiecznym torze więc będziemy egzekwować opłaty .
Rozbudowujemy system monitoringu który rejestruje obraz 24/7 i z pewnością ułatwi nam to identyfikację osób nie stosujących się do regulaminu toru.

        

   

  Regulamin

Toru Sportów Motorowych  Plebanka  Więcborskiego Klubu Motorowego

 

1.Tor jest obiektem którego administratorem jest Więcborski Klub Motorowy.

 

2.Tor przeznaczony jest wyłącznie dla motocykli crossowych , enduro i quadów , jazda innymi pojazdami jest zabroniona.

 

3.Przed przystąpieniem do jazdy po torze użytkownik jest zobowiązany sprawdzić nawierzchnie toru.

 

4.Wjazd na teren obiektu jest równoznaczny z oświadczaniem iż korzystający z toru bierze na siebie ryzyko i przyjmuje pełną odpowiedzialność za powstałe z jego winy szkody , a tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Więcborskiego Klubu Motorowego.

 

5.Osoba korzystająca z toru zobowiązana jest posiadać aktualną polisę OC/NW .

 

6.Tor jest użytkowany bezpłatnie przez członów WKM Więcbork posiadających opłaconą składkę roczną .

Dla osób nie będących członkami klubu obowiązuje opłata na rzecz modernizacji toru wysokości 60zł za jeden motocykl na dobę, quadypłatne w sklepie spożywczym p. Słomy mieszczącym się w Więcborku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 17

( po lewej stronie , około 100metrow przed skrętem z drogi asfaltowej na tor ).

 

7.Warunkiem korzystania z obiektu jest wylegitymowanie się obsłudze toru , wniesienie ustalanej opłaty na jego utrzymanie i zapoznanie z niemniejszym regulaminem .

 

8.Osoby indywidualne musza być pełnoletnie , a dzieci i młodzież do lat 18-stu musza być pod opieką dorosłych .

 

9.Krzystajacy z toru ponoszą odpowiedzialność materialna za zniszczenia i dewastacje obiektu oraz jego urządzeń .

Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych lub zauważonych szkód przedstawicielom WKM Więcbork .

 

10.Za rzeczy pozostawione na ternie obiektu Administrator nie odpowiada .

 

11.Wprowadza się zakaz korzystania z obiektu przez osoby przypadkowe i grupy , które nie uzyskały zgody na użytkowanie oraz przebywania kogokolwiek na jego terenie w czasie , kiedy obiekt jest zamknięty .

 

12.Obiekt może być użytkowany we wszystkie dni od godziny 10:00 do zmroku ( w niedzielę od godziny 12:00), za wyjątkiem 7 dni przed zawodami oraz w trakcie zorganizowanych treningów i zawodów .

 

13.Wszytkie osoby przebywające na terenie obiektu są zobowiązane do podporządkowania się poleceniom służb porządkowych i osób upoważnionych .

 

14.Na ternie obiektu zabrania się :

– jazdy bez kasku , specjalnego obuwia oraz ochraniaczy ,

– jazdy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

– jazdy na torze osób nieletnich bez nadzoru opiekunów

– korzystania z obiektu bez uiszczenia należnej opłaty

– jazdy w kierunku przeciwnym niż przyjęty na torze ( obowiązuje kierunek zgodny do ruchu wskazówek zegara w prawo )

-pozostawienia śmieci na terenie toru

-zakłócania porządku

-wprowadzania zwierząt .

 

15.Osoby naruszające regulamin, zasady bezpieczeństwa i porządku będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

 

16.Wiecborki Klub Motorowy nie przejmuje odpowiedzialności za ewentualne roszczenia cywilno-prawne z tytułu poniesionych w czasie korzystania z toru szkód start materialnych przez użytkowników toru .

Powyższe dotyczy również osób trzecich .

Jazda po torze niesie ze sobą ryzyko uraty zdrowia lub życia , również pomimo przestrzegania ujętych w regulaminie wskazówek , nakazów i zakazów dotyczących bezpieczeństwa .

 

Telefony Informacyjne :

Prezes klubu : 728 342 737

Wiceprezes klubu: 729 802 071

Skarbnik: 662 034 176

Sekretarz:500 048 335

 

Zarząd Więcborskiego Klubu Motorowego .